Kotiapulaisten oikeuksien ja ihmisarvoisen työn edistäminen (2013-2015)

Vuoden 2013 alusta Naisten kehitysapuryhmä on suomalaispartnerina Limassa toteutettavassa hankkeessa, jonka tavoitteena on kotiapulaisten oikeuksien ja ihmisarvoisen työn edistäminen. Hankkeen toteutuksesta vastaa pitkäaikainen kumppanijärjestömme AGTR-La Casa de Panchita.

Kotiapulaisia kohdellaan toisen luokan kansalaisina ja heidän oikeuksiaan poljetaan laajasti. Kotiapulaisten oikeuksista on laki vuodelta 2003, mutta sen toteutumista kontrolloidaan hyvin vähän. Palkkataso on alle minimipalkan, ja työnantaja katsoo usein majoituksen ja ruoan riittäväksi korvaukseksi tehdystä työstä. Työpäivät venyvät jopa 16 tuntisiksi ilman vaadittavaa viikottaista 24 tunnin taukoa, lomia tai sosiaaliturvaa. Yksityisissä kotitalouksissa työskentely altistaa usein tapahtuvalle työnantajien väkivallalle ja hyväksikäytölle.

Hankkeen tavoite on myötävaikuttaa kotiapulaisten asemaan työntekijöinä ja kansalaisina kaikkine oikeuksineen. Tavoitteena on myös kotiapulaisten voimauttaminen, jotta he pystyisivät paremmin neuvottelemaan oikeuksistaan ja täyttämään velvollisuutensa. Hanke koostuu työkoulutuksista, lakineuvontapalveluista sekä osallistavista teatteri- ja taidetyöpajoista.


La Casa de Panchitassa toteutettavia hankkeita

Ammatilliset koulutukset

Kolmipäiväisiä koulutuksia järjestetään viikottain. Vuonna 2013 koulutuksiin osallistui yli 400 naista. Koulutuksessa käydään läpi 1) kotiapulaisen työhön liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia sekä lainsäädännöllisestä että eettisestä näkökulmasta, 2) ammatillisia taitoja, kuten ruoanlaittoa, siivousta, pyykinpesua, sekä myös lasten- ja vanhustenhoitoon liittyviä seikkoja, sekä 3) harjoitellaan työhaastatteluun valmistautumista sekä itse työhaastattelutilannetta.

Koulutuksissa käytetään paljon naisten omia hyviä ja huonoja kokemuksia, jotka toimivat myös hyvänä vertaistukena ja apuna toisille osallistujille. Kokemukset voivat olla käytännön vinkkejä työhön liittyen tai jonkin hankalan tilanteen ratkaisemista työnantajan kanssa.

Koulutukseen osallistuvat saavat materiaalin, josta löytyy muun muassa ruokareseptejä, kodinhoitoon liittyviä vinkkejä sekä tietoa työntekijän ja työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Koulutuksen läpäisseet saavat todistuksen, jonka avulla he voivat hakea työtä La Casa de Panchitan yhteydessä toimivasta työnvälitystoimistosta. Toisin kuin muut työnvalitystoimistot Limassa, La Casa de Panchita ei ota kotiapulaisilta maksua työnhausta. Lisäksi työpaikoissa on kaikissa taattu vähintään läkisääteinen minimipalkka ja kirjallinen työsopimus. Myös työnantajia tiedotetaan heidän velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan.

  1. Ammatillisesta koulutuksesta lisää AGTR:n nettisivuilla

  2. Työnvälitystoimisto La Casa de Panchita

Seksuaali- ja lisääntymisterveysopetus

AGTR ja Naisten kehitysapu toteuttivat naisten terveyskasvatukseen liittyviä hankkeita jo 1980-luvulla Liman kaupungin synnytyssairaalassa, Maternidad de Lima’ssa. AGTRn projektin ansiosta sairaalaan perustettiin osasto teiniäideille ja alettiin kiinnittää huomiota myös isien osallistumiseen synnytyksessä ja lastenhoidossa.

Seksuaali- ja lisääntymisterveysopetus Liman iltakouluissa 2007–2012

AGTR:n ja Naisten kehitysavun hankkeen tarkoituksena oli järjestää seksuaaliterveysopetusta iltakouluissa. Hankkeen taustalla oli perulaisten nuorten heikko tietämys seksiin, ehkäisyyn ja omaan seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista, sekä korkea teiniraskauksien osuus. 2000-luvun puolivälissä perulaisista 15–19-vuotiaista tytöistä 12 prosentilla oli joko lapsi tai he olivat raskaana. Puolet heistä ei ollut koskaan kuullut perhesuunnittelusta. Seksisuhteiden aloitusikä on sitä alhaisempi, mitä alemmasta sosiaaliluokasta tyttö on. Etenkin alempien sosiaaliluokkien tytöille lapsensaanti tarkoittaa opiskeluista ja työpaikasta luopumista, sillä he eivät saa minkäänlaista tukea lastenhoitoon.

Iltakoulua käyvät kotiapulaiset on erityinen väliinputoajien ryhmä, joka jää paitsi kaikesta seksuaaliterveyteen liittyvästä opetuksesta. Iltakoulujen opetusohjelmiin ei kuulu terveyskasvatus lainkaan.

Lakineuvonta

La Casa de Panchitassa järjestetään kerran viikossa lakineuvontaa kotiapulaisille. Vastaanottoa pitää ammatissa toimiva asianajaja, joka auttaa kotiapulaisia missä tahansa oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Vuonna 2013 lakiapua haki yli 200 kotiapulaista. Tyypillisesti ongelmat koskevat maksamattomia palkkoja, eläkettä tai muita työsopimuksellisia seikkoja. Jos asia ei ratkea työnantajan kanssa neuvottelemalla, asianajaja auttaa tarvittaessa kotiapulaista viemään asiaa eteenpäin oikeusteitse.

Teatteri- ja taidetyöpajat

Teatterityöpajoissa käydään läpi erilaisia kotiapulaisen työhön liittyviä ongelmatilanteita, joita tyypillisesti syntyy työnantajan kanssa esimerkiksi palkkaan, työaikoihin tai työtehtäviin liittyen. Tarkoituksena on kotiapulaisten neuvottelutaitojen kehittäminen, jotta he pystyisivät puolustamaan oikeuksiaan ja toisaalta myös keskustelemaan erilaisten työanantajien kanssa. Ohjaajana toimii taideterapeutti ja teatteri-ilmaisun ammattilainen. Taidetyöpajoissa keskitytään yleisesti naisten itsetunnon ja identiteetin vahvistamiseen. Työpajoissa eri-ikäiset naiset pääsevät jakamaan tarinoitaan kuvien, musiikin, maalaamisen, piirtämisen tai muun taiteen keinoin.

Maalta kaupunkiin kotiapulaisiksi tulleet työt eivät yleensä ole saaneet äideiltään valistusta edes oman kehonsa toiminnoista, eikä mistään muusta seksuaalisuuteen liittyvästä. Useimmiten syynä on äitien oma tietämättömyys. Heillä on myös erilaisia uskomuksia ja osittain virheellisiä käsityksiä siitä, mitä kehossa tapahtuu puberteetissa, kuukautiskierron aikana, tai miten raskaus saa alkunsa. Myöskään ehkäisyvalistusta ei ole tarjolla, ja ehkäisykeinona käytetään usein luonnonmenetelmiä, kuten esim. kuukautiskierron laskemista.

AGTR:n ja Naisten kehitysavun hankkeessa oppilaita valistettiin seksistä ja seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista osallistavan teatterin keinoin. Mukana oli 15 iltakoulua, ja vuosittain opetukseen osallistui noin 1000 oppilasta. Hanke sai rahoitusta Suomen ulkoasianministeriöltä.

Hankkeen tuotoksena syntyi opas osallistavan teatterin käytöstä opetusmenetelmänä seksuaaliterveyskasvatuksessa.

  1. Opas osallistavan teatterin käytöstä opetusmenetelmänä seksuaaliterveyskasvatuksessa (espanjaksi)